Tweet for 2017-10-17

 • 3D shear wave velocity model across Thailand using surface wave inversion of ambient seismic noise https://t.co/agJCEiWnDv 00:00:16, 2017-10-17
 • การประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติงานเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี https://t.co/TUb7bajemK 00:00:16, 2017-10-17
 • Star formation of galaxies in nearby compact group: NGC 4095 Group https://t.co/WCJMViP0Oy 00:00:16, 2017-10-17
 • การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของพารามิเตอร์ในการอบแห้งพลับ https://t.co/Iu0LYj0UmE 00:00:16, 2017-10-17
 • ปัจจัยของการจัดการที่เข้มแข็งงานประเพณีออกหว่า ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน https://t.co/tl9rZIANbg 00:00:16, 2017-10-17
 • การออกแบบแบบจำลองการทดสอบความสามารถด้านการใช้งานสำหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ https://t.co/lDHxZsmDa5 00:00:16, 2017-10-17
 • ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน https://t.co/4C81UPfdON 00:00:16, 2017-10-17
 • แบบจำลองที่ใช้กำหนดวัฏจักรชีวิตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ https://t.co/y61BHniZP6 00:00:16, 2017-10-17
 • ภาระหนี้สินของข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัดกรมรบพิเศษที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ https://t.co/f63SoERaff 00:00:16, 2017-10-17
 • ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกาไรกับประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://t.co/tbSOsSOF9O 00:00:16, 2017-10-17
 • การศึกษาเพื่อการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์พุทธศิลป์ล้านนา วัดแสนเมืองมาหลวง (หัวข่วง) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ https://t.co/sgohdeCaZC 00:00:16, 2017-10-17
 • ผลของความเข้มข้นและเวลาในการฟื้นฟูเซรามิกเมมเบรนที่อุดตันโดยใช้กรดซิตริกและโซเดียมไฮโปคลอไรท์ https://t.co/ESOMV1TKW1 00:00:16, 2017-10-17
 • สมรรถนะและอัตราการสึกหรอของเครื่องยนต์ขนาดเล็ก กรณีใช้ก๊าซแอลพีจีผสมก๊าซชีวมวล https://t.co/DzfvOU17hb 00:00:16, 2017-10-17
 • การศึกษาเพือกำหนดกลยุทธ์ในการควบคุมต้นทุนการผลิต กรณีศึกษาบริษัท เอส.เค. เครื่องชั่ง จำกัด https://t.co/THpHhWZTAy 00:00:16, 2017-10-17
 • การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของเครือข่ายสุขภาพจิตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ https://t.co/58w1MkuBSg 00:00:16, 2017-10-17
 • การพัฒนาการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยของทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี https://t.co/aZ5KMzxDFl 00:00:16, 2017-10-17
 • การพัฒนาการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมกล้าแสดงออกทักษะการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย https://t.co/nzDNsnaIJm 00:00:16, 2017-10-17
 • การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เรื่องปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 https://t.co/emPaeAyQQo 00:00:16, 2017-10-17
 • การพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมโดยใช้กระบวนการกระจ่างค่านิยมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 https://t.co/wktmJbYSJo 00:00:16, 2017-10-17
 • การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 https://t.co/KYmJ8SfCtu 00:00:16, 2017-10-17
 • การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 https://t.co/dtDIgQ3d5b 00:00:16, 2017-10-17
 • การพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบายด้วยกิจกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐาน https://t.co/wgfZvD4nFQ 00:00:16, 2017-10-17
 • การพัฒนาเครื่องคัดแยกปลาข้างเหลืองตากแห้งโดยใช้เครื่องจักรกลวิทัศน์ https://t.co/DKJyFFL2Qt 00:00:17, 2017-10-17
 • An alternative method for fitting logistic regression to grouped data with zero counts. https://t.co/Ov7xr2d4ZN 00:00:17, 2017-10-17
 • Modeling, Simulation and Visualization of Air Pollution Distribution Using an Advection-Diffusion Model. https://t.co/97XPYuz3ph 00:00:17, 2017-10-17
 • การพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยเรื่องการทำขนมไทย https://t.co/LPA2LXOTnv 00:00:17, 2017-10-17
 • การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมกลุ่มและเทคนิคแม่แบบ https://t.co/GBrNx7HXOf 00:00:17, 2017-10-17
 • กลไกการช่วยเหลือเด็กและหญิงจากการค้ามนุษย์ : กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี https://t.co/6eElrqBefX 00:00:17, 2017-10-17
 • Attitudes of Grades Ten and Twelve Students towards Science in Bhutan https://t.co/DSI7ihQOwZ 00:00:17, 2017-10-17
 • Factors Affecting Hypertension in Trang Province of Southern Thailand. https://t.co/ErLdLdxOSt 00:00:17, 2017-10-17
 • การพัฒนาแนวทางการจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 https://t.co/JAB8dxxCtK 00:00:17, 2017-10-17
 • รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำทางนวัตกรรมสำหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา https://t.co/fwpNeOJ0wB 00:00:17, 2017-10-17
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงสภาพระบบดั้งเดิมของสถาบันศึกษาปอเนาะ ในอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา https://t.co/omo9584Nt4 00:00:17, 2017-10-17
 • รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ https://t.co/UZwjd0T0Hr 00:00:17, 2017-10-17
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดปัตตานี https://t.co/Ir60BT6l6J 00:00:17, 2017-10-17
 • แนวทางการพัฒนาสวัสดิการแรงงานจังหวัดชายแดนใต้ https://t.co/YeUypNZkM7 00:00:17, 2017-10-17
 • การจัดกิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี https://t.co/IL3glMhOOW 00:00:17, 2017-10-17
 • Tweet for 2017-10-16 https://t.co/wnpDEFfSwb 00:41:36, 2017-10-17
 • #แดกยังไงให้อ้วน
  บอกนู๋ที (,__, ) 12:34:47, 2017-10-17
 • RT @TopsThailand: #Topsเปลี่ยนแอดมินทุกวันเพราะทำกันเป็นทีม https://t.co/xhHk2wKCqZ 15:27:15, 2017-10-17
 • โรงพยาบาล = บ้านหลังที่ 2
  ไปบ่อยกว่าบ้านอีก (,__, ) https://t.co/N98Sf1uR8A 16:19:00, 2017-10-17
 • ลอง black canyon coffee ครั้งแรก
  โอเคอยู่นะ ราคาไม่แรงมาก
  แต่ซื้อแบบที่เป็นรถอ่ะ จอดรถตั้งซุ้มไรงี้
  เรียกว่าไรไม่รู้ 5555 16:23:33, 2017-10-17
 • RT @CHOCOOLIIE: สงสัยแม่คนเดียวกัน https://t.co/ictmQg03gF 16:36:29, 2017-10-17
 • RT @sornram9254: คนเราย้อนแย้งในตัวเองกันเยอะครับ
  ปากบอกอย่าเอารูปในหลวงไว้ต่ำ
  แต่เหรียญห้าเหรียญสิบที่มีรูปในหลวง
  เอาแนบสะโพกแนบตูดกันทุก… 16:39:02, 2017-10-17
 • RT @popagrande: ทำหล่นพื้น
  ตกท่อ
  ล้อรถทับ
  ก็มีนะ https://t.co/GAH5p2mSEv 16:39:17, 2017-10-17
 • RT @numberse7ven: ตัวอย่างการใช้ นะค่ะ ที่ถูกต้อง https://t.co/cPV3ALfDPQ 16:39:53, 2017-10-17
 • RT @icez: เผลอๆ ตกพื้นเอาเท้าเขี่ย https://t.co/wTnyIsA03k 16:47:52, 2017-10-17
 • RT @RsmlP: คือลั่น 😂 มีน้องส่งมาให้ดู โถวลูกเอ๊ยยยย https://t.co/FtkWD5lt8t 16:51:15, 2017-10-17
 • RT @katyperryslave: ขำจนเกือบโดนไล่ออกจากประเทศไทยฮือ ทำไมต้องเจออะไรแบบนี้555555555555555555555555555 https://t.co/ya4kMKOM3r 16:55:59, 2017-10-17
 • RT @Red_Pussy: ปล้นปัจจัย ทำร้ายโยม โหนศาสนา #อุบาทว์ http://t.co/RQ2Y8YtqF4 16:57:34, 2017-10-17
 • RT @kapongzzz: อิเหิ้ยสอบโอเพ่น กูก็ไม่รู้ไม่ได้เอาห่าไรมาเลย โอ่ยยยยยยยย ช่างแม่งมันผ่านไปละ 16:58:58, 2017-10-17
 • RT @sornram9254: ข้อสอบโอเพ่นนี้เหี้ยจริง บอกเลย
  ถถถถถ+ https://t.co/pJODszU0Cj 16:59:01, 2017-10-17
 • RT @kapongzzz: @sornram9254 อารมณ์แบบ..อยากเปิดตำราก็เปิดไป เพราะยังไงก็ทำไม่ได้ 5555555555 16:59:07, 2017-10-17
 • RT @sornram9254: น่ารักอ่ะ ถถถถถถถถถถถถถถถ+

  柴犬の拒む瞬間6連パチュー 6 running fire that a dog refuses: http://t.co/fvAUTPUftg via @YouTube 17:01:13, 2017-10-17

 • RT @sornram9254: ไม่ไหวนะ
  เพื่อนหัวขวดแบบนี้
  โรคจิต วิปริตชิบหาย
  ฟวยยยยยย
  -____________- 17:01:25, 2017-10-17
 • RT @sornram9254: ควยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย 17:01:39, 2017-10-17
 • RT @sornram9254: สัส
  ตามกูมายันใน twitter
  #Orz 17:02:35, 2017-10-17
 • RT @sayong2buntud: เพื่อนได้คะแนนเกือบเต็ม
  "บ่นว่าเครียด"

  #ตีแผ่ชีวิตมหาลัย
  #เรื่องสยองสองบรรทัด 17:03:00, 2017-10-17

 • RT @sayong2buntud: เขียนแทบตาย
  "คะแนนเต็ม 2 คะแนน"

  #เรื่องสยองสองบรรทัด
  #ตีแผ่ชีวิตมหาลัย 17:03:04, 2017-10-17

 • RT @sornram9254: #KMUTNB
  มหาวิทยาลัยที่มี e-mail หลาย account เชี่ยๆ #Orz

  @email.kmutnb.ac.th
  @stdmail.kmutnb.ac.th
  @ms.kmutnb.ac.th 17:03:47, 2017-10-17

 • เรื่องของมึง https://t.co/nxFhFynDAY 17:05:18, 2017-10-17
 • RT @toyubomm: มีตัวเลือกดีกว่าหญิงหน่อยมะ 17:06:57, 2017-10-17
 • จอกหนึ่งหูสั่นจองลอง จอกสองหูสั่นจี่หรี่
  จอกสามเห็นหมูเท่าแมงหมี่ จอกสี่ จอกห้า เห็นปลานึกว่าเมีย
  #เพลงนี่ลอยมาเลย 😂 https://t.co/l3gA4JZ5iQ 17:07:20, 2017-10-17
 • ⚡️ “Microsoft Office DDE Command Execution” by @InQuest

  https://t.co/vsEpSOwZeM 17:08:28, 2017-10-17

 • RT @TaiiNeko: หมอถามให้นศพ.มาฟังได้มั้ย พอบอกได้ เข้ามา3คน หมอถามรัวจนสงสาร พอถามทำรังสีมั้ย มีความมองเราตาละห้อย นี่ขยิบตา นางเลยตอบอย่าง… 17:08:46, 2017-10-17
 • RT @TaiiNeko: หมอถามเยอะยังกะยิงปืนแก็ตลิง นศพ.ช่วยกันตอบ พอแบลงค์จะมองเราแบบหงูวๆ อ่านสายตาแล้วแปลได้อย่างเดียวว่าตายห่า ช่วยด้วย ช่วยกูที… 17:08:50, 2017-10-17
 • RT @TaiiNeko: แต่หมอเค้าตบหัวลูบหลังนะ สุดท้ายบอกโรคนี้วินิจฉัยยาก ไม่เป็นไร ไปตกผลึกมาใหม่ แล้วหันมาหาเรา ตาเจ็บมั้ย ขยิบบ่อยนะเรา /พราก เ… 17:08:53, 2017-10-17
 • RT @TaiiNeko: นี่แอบฮานศพ.คนนึง เด๋อมาก หมอเล่าอาการถามจะตรวจไรบ้าง นศพ.ถาม
  'คนไข้อายุเท่าไหร่ครับ'
  'ถามเค้าสิ'
  'หา ถามที่ไหนครับ'
  'นั่งอ… 17:08:58, 2017-10-17
 • RT @TaiiNeko: @Heartsnappe เห็นหน้าลัดวงจรตอนถูกถามของเค้าแล้ว ช่วยได้ก็ช่วยกันค่ะ แต่บางคำถามเราฟังไม่เข้าใจ ก็ยิ้มแห้งๆไป ฮือ ขอโทษนะ เรา… 17:09:19, 2017-10-17
 • RT @TaiiNeko: พอเล่าเรื่องโรงบาลแล้วนึกถึงตำนานผีไทยในโรงพยาบาลอังกฤษ..นำแสดงโดย..เราเอง เราไง เราเป็นคนจริงๆนะ https://t.co/8CTm4gyb1A 17:09:43, 2017-10-17
 • RT @TaiiNeko: ยังไม่เคยเจอผีในอังกฤษ เคยแต่เจอคนอังกฤษคิดว่าเราเป็นผีมากกว่าสิบครั้ง โดยเฉพาะคืนที่ลากถุงเลือดเดินในโรงบาล.. 17:11:09, 2017-10-17
 • RT @TaiiNeko: ชุดคนไข้ในโรงบาลอังกฤษมันไม่ใช่ไซส์สาวเอเชียอ่ะ เราใส่นี่เป็นชุดกระโปรงคลุมยาวถึงตาตุ่ม มือมีสายเสียบท่อ เลือดก็ไหลไม่หยุด 17:11:13, 2017-10-17
 • RT @TaiiNeko: ไม่มีเวลาตัดผมด้วย คืนนั้นสต๊าฟเห็นสาวผมดำยาวถึงเอว ตัวซีด เดินเท้าเปล่ากุมอกก้มหน้าตัวงอลากสายที่มีถุงเปื้อนเลือดช้าๆ ผ่านเ… 17:11:16, 2017-10-17
 • RT @TaiiNeko: บางส่วนในพ็อคเก็ตบุ๊ค โรงบาลอังกฤษเป็นโรงบาลตลก ความฮาแบบเหี้ยนๆสไตล์บริติชที่หาไม่ได้ที่ไหน(และไม่ควรหา) วางแผงปีหน้า…….… 17:12:13, 2017-10-17
 • RT @TaiiNeko: หมอจะเอนจอยกับฮัลโลวีนกันที่ไหนก็ได้…แต่จะมาแต่งผีกันในโรงบาลไม่ได้ว้อยยย ตัวอะไรไม่รู้กลมๆ วิ่งว่อนเต็มเลย ผีบ้าา https://… 17:12:56, 2017-10-17
 • RT @TaiiNeko: นี่กำลังรีบๆ เลี้ยวเข้าซอกไปเจอไอ้ก้อนกลมๆ เนี่ยโผล่พรวดออกมา ตัวเดียวยืนเต็ม corridor หัวใจเกือบวาย 17:13:00, 2017-10-17
 • RT @TaiiNeko: เห็นว่าเป็น 'ผีเชื้อโรคที่ถูกหมอฆ่าตาย' นี่มันมุกแป้กระดับอลังการมาก ผีเชื้อโรคคค โว้ยยย แบบนี้ก็ได้เหรอ ฝากชีวิตไว้จะดีเหรอบ… 17:13:03, 2017-10-17
 • RT @TaiiNeko: เหตุการณ์ในรพ.ที่เราโหวตให้เป็นท็อปออฟเดอะเยียร์คือตอนทำ MRI เสียงเครื่องจะดังมากต้องใส่หูฟัง หมอถามฟังเพลงมั้ย เราพยักหน้า 17:13:37, 2017-10-17
 • RT @TaiiNeko: พอจัดท่าส่งเราเข้าเครื่อง หมอยิ้มแล้วบอก 'แต่มีแค่บีเบอร์นะ' จากนั้นแคปซูลก็ปิดตาย..เหลือไว้แค่เบ๊บีเบ๊บีโอ๊ ไลค์เบ๊บีเบ๊บีโ… 17:13:40, 2017-10-17
 • RT @TaiiNeko: มือซ้ายเลือดจากสายหยดติ๋งๆ มือขวากำออดฉุกเฉินสำหรับเรียกคนข้างนอก เพื่อนรักหนึ่งเดียวที่อยู่เคียงข้างคือจัสติน บีเบอร์ จะจำจน… 17:13:43, 2017-10-17
 • RT @TaiiNeko: เทียบกับหมอที่ช่วยทำ MRI ชุดบีลิเบอร์นี่แล้ว วีรกรรมหมอแมทธิว วิสัญญีแกงเผ็ดเป็ดย่าง หมอฮัลโลวีน หมอรังสีนี่เด็กๆ ไปเลยครับ..… 17:13:48, 2017-10-17
 • RT @TaiiNeko: มีหมอหล่อมากตามตื๊อค่ะ..เจอกี่ทีก็ตามมา
  เปล่า ไม่ได้จะเอาเบอร์แต่จะขอบริจาคเลือดกับเนื้อที่เป็น DCIS บอกไม่ได้บังคับนะครับ แ… 17:15:39, 2017-10-17
 • RT @TaiiNeko: คือนางอ้อมๆแอ้มๆตั้งแต่วันแรกที่ไปตรวจละเว่ย บอกอายุช่วงเราหายากเนอะที่จะเป็น ถ้าได้ตัวอย่างมา research ก็คงดี นี่นึกว่าพูดลอ… 17:15:43, 2017-10-17
 • RT @TaiiNeko: พออาทิตย์ถัดๆมาเจอกันอีกก็พูดอีก บอกว่ารพ.มีทำวิจัยกันอยู่นะ อีนี่ก็โง่ไง นึกว่าเค้าเล่าให้ฟังฆ่าเวลาให้ลืมเจ็บ ก็พยักหน้าอือ… 17:15:46, 2017-10-17
 • RT @TaiiNeko: เจอกัน6ครั้งก็ยังอึกอัดๆ จนพุธหน้าเราต้องผ่าตัดแล้ว นางรวบรวมความกล้าขอพบเราส่วนตัวแล้วถามเขินๆว่า 'ขอก้อนเนื้อหน่อยได้มั้ยค… 17:15:49, 2017-10-17
 • RT @TaiiNeko: นี่เหวอแบบ..หา นางก็ลนๆบอกอยากได้มากจีจีนะ ไม่ให้ไม่เป็นไร แค่อยากบอกว่าอยากได้มาก นี่เลยขำละยอมเซ็นยกให้ นางก็งุกงิก นี่เลยถ… 17:15:53, 2017-10-17
 • RT @TaiiNeko: แล้วก็มีจริงๆ บอกขอโทษครับ อยากได้เลือดอีกซัก100มิลลิลิตร นี่เงียบ นางก็ล่กบอก 80มิลก็ได้ นี่เพลียใจมากบอกเอามาเซ็นค่ะ จะเอาไ… 17:15:57, 2017-10-17
 • RT @TaiiNeko: เจอกันหลายครั้งนางรู้ว่าเรากลัวเข็ม พอจำนวนเลือดมันฟังดูเยอะๆนางรีบบรรยายเลยว่าแค่ประมาณ8ช้อนชา แค่8ช้อนเอง *ชูช้อนให้ดู* ได้… 17:16:01, 2017-10-17
 • RT @TaiiNeko: พอเราเซ็นครบหน้านางนี่แจ่มใสเบิกบาน ถามว่าอยากอ่านตัวอย่างวิจัยของนางมั้ย นี่รีบบอกเลยโนวอรี่ กู้ดลัคฟอร์ยัวร์รีเสิร์ช 5555 17:16:07, 2017-10-17
 • RT @TaiiNeko: ไอ้การที่บอกว่าไม่ได้บังคับนะ แต่พูดซ้ำๆว่าอยากได้ อยากได้ ถอนหายใจ มองตาละห้อย เดินตาม อยากได้จัง นี่มันไม่บังคับตรงไหนวะเ… 17:16:19, 2017-10-17
 • RT @TaiiNeko: พอจะกลับนางถามอ่านข้อตกลงยังว่ามีโทรถามอาการเป็นช่วงๆ นี่บอกลืมกรอกเบอร์ นางบอกมีนานแล้ว ขอจาก nurses office #สตอล์กเกอร์ก้อน… 17:16:25, 2017-10-17
 • RT @TaiiNeko: 'นิ่งๆเดี๋ยวพลาด'
  'หมอ!ตรงนั้นแผล!'
  'อยากหายบวมมั้ย'
  'อยาก'
  'OK!'
  'เดี๋ยว!ไม่โอเค! อย่าเพิ่..p&!7:,แหเาอฤฟ!!!'
  #เข็มดูดเลือดห… 17:18:09, 2017-10-17
 • RT @TaiiNeko: ก่อนผ่าเจอหมอเรียกชื่อนามสกุลเต็ม นี่เดินตามไป พยาบาลถามหมออ่านชื่อถูกมั้ย นี่เลยออกเสียงให้ฟัง หมอทำหน้าหงิดแล้วควักแบงค์20ป… 17:21:07, 2017-10-17
 • RT @TaiiNeko: สรุปพวกนางพนันกันครับว่าชื่อนี่ออกเสียงยังไง พยาบาลอ่านถูกแต่หมอไม่ โรงบาลนี้แม่งว่างกันมากใช่มั้ย 555555 17:21:14, 2017-10-17
 • RT @TaiiNeko: ตลกทีมวิสัญญีแพทย์ คือเรากลัวจนต้านฤทธิ์ยาสลบแบบไม่รู้ตัวจนเลยเวลาที่ควรหลับ แต่หมอรู้เขาเลยคุยกันว่าใครพูดไทยได้บ้าง เราจะไ… 17:21:28, 2017-10-17
 • RT @TaiiNeko: สักพักหมอคนนึงบอก 'แกงเผ็ดเป็ดย่าง' นี่สำลักขำ หมออีก2เห็นเลยรีบพูดตาม แกงเผ็ดเป็ดย่างๆๆ ท่องอยู่รอบตัวจนกูหลับไปพร้อมแกงเผ็ด… 17:21:33, 2017-10-17
 • RT @TaiiNeko: แล้วทำไมแม่งต้องแกงเผ็ดเป็ดย่างวะ แอดวานซ์ชิบหาย เออ กูยอมก็ได้ กลับก็หลับ 17:21:37, 2017-10-17
 • RT @TaiiNeko: หมอถามวันนี้ทำรังสีครั้งที่เท่าไหร่ นี่นับนิ้วละเงยหน้าบอก สิบ อย่างมั่นใจ พอเห็นหมอกะพริบตาสีฟ้าปริบๆ อ้าว ฉิบหาย เมื่อกี้พู… 17:21:49, 2017-10-17
 • RT @TaiiNeko: นี่รีบ Sorry, I mean 10times หมอพยักหน้าบอก Ok แล้วหันไปพูดกับสต๊าฟเสียงดังฟังชัดว่า "สิบ!" สต๊าฟก็รับว่า "สิบ!!" โฮฮฮ เอามีด… 17:21:58, 2017-10-17
 • RT @TaiiNeko: ปกติถ้ามีคนเดินผ่านสภาพนั้นมันต้องมีสต๊าฟมาช่วยบ้างแล้ว แต่เค้าปล่อยเราคืบคลานเดินเตาะแตะผ่านไปโดยไม่ทัก ไม่หือ ไม่อือ ไม่เห็… 17:23:03, 2017-10-17
 • RT @Heartsnappe: @TaiiNeko ครืดๆ
  หญิงสาวค่อยๆ เดินลากเสาน้ำเกลืออย่างช้าๆ ตรงไปที่ชายผู้นั้น เธอค่อยๆ ยื่นมือที่เปื้อนเลือดออกไปพร้อมกับร้อ… 17:23:36, 2017-10-17
 • RT @TaiiNeko: @Heartsnappe มันดังครืดๆสลับกะเสียงลากเท้าเปล่าจีจีนะ มืดจนหารองเท้าไม่เจอ ไม่เข้าใจว่าทำไมเลือดต้องไหลย้อนขึ้นสาย จะเงยตัวไป… 17:23:39, 2017-10-17
 • RT @Heartsnappe: @TaiiNeko มี 2 อย่างอ่ะครับ
  ถ้ามือไม่สูงกว่าน้ำเกลือ ก็น้ำเหลือหมด 55555 17:23:43, 2017-10-17
 • RT @TaiiNeko: @Heartsnappe ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นคือคืนนั้นไม่มีใครกล้าเข้ามาทักเราเลย ทำไมเค้าเมินคนไข้กันแบบนี้ 55 17:23:46, 2017-10-17
 • TRY NOT TO CRY: Dogs Meet Their Owner After Long Time II [NEW] (HD) [Fun… https://t.co/p5hezvZrYr via @YouTube 17:49:59, 2017-10-17
 • Dogs Meets Owner After Long Time ★ TRY NOT TO CRY (HD) [Funny Pets] https://t.co/lAtJeXN1Bd via @YouTube 17:50:01, 2017-10-17
 • Funny Dogs Begging for Food [Funny Pets] https://t.co/d2agn5zM5N via @YouTube 17:50:04, 2017-10-17
 • Dogs Welcoming Soldiers Home Compilation (2012) https://t.co/KWZzLK2c2u via @YouTube 17:50:07, 2017-10-17
 • Squirrel hides nuts in a Bernese Mountain dog's fur https://t.co/PvqlPKxtis via @YouTube 17:50:10, 2017-10-17
 • Cute dogs waking up owners https://t.co/vJ2RbG6alY via @YouTube 17:54:29, 2017-10-17
 • Dogs That Absolutely Hate Baths! Funny Dogs Compilation | Video Digest https://t.co/exSv42Cwxq via @YouTube 18:00:05, 2017-10-17
 • Things All Husky Owners Would Understand! https://t.co/Qu85fBekTH via @YouTube 18:07:32, 2017-10-17
 • ฮืออออ ปวดแขน ไม่ไหวแล้ววว ร้าวไปหมด
  ฮืออออ 19:04:53, 2017-10-17
 • ไปชนอิท่าไหนไม่รู้ ปวดยาวเลย ฮือออออ in reply to sornram9254 19:05:36, 2017-10-17
 • RT @iiDudes: นี่ว่าให้มี100ประยุทธ์ก็สร้างความปรองดองในสังคมนี้ไม่ได้หรอก ที่เห็นสังคมมันนิ่งตอนนี้ ก็เพราะประยุทธ์เอากฎหมายมากดมันไว้ต่างห… 19:09:15, 2017-10-17
 • ควยยย เหี้ยมากพวกที่ไม่รอให้คนในรถไฟฟ้าออกก่อน
  ปวดร้าวไม่หาย ไม่รู้กระแทกอิท่าไหน ตอนนั้นจะออกจากขบวน
  แต่อิคนจะเข้าแม่งชนนี่กระแทกประตูเลย 20:19:24, 2017-10-17
 • ฮืออออ มาเที่ยว รพ.ยามดึกอีกแล้ว
  ไม่ไหวจริงๆ ปวดสัสปวดน้ำตาเล็ดเลยมึง 😭 https://t.co/KJdvURPUPZ 22:15:55, 2017-10-17

Published by

sornram9254

Ayutthaya Technical College/Voc.Cert.🛠️ | KMUTNB/B.S.Tech.Ed.⚙️ | Information Security Engineer 👨🏻‍💻| Penetration Tester👨🏻‍💻 | COYG🔴 Milan🔴⚫️ | Taylor Swift👩‍🎤 | ติ่งซีรีส์ญี่ปุ่น 🇯🇵

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.